De winnaars van de hoofdprijs (en / of de gast in voorkomend

admin on 15 de Abril de 2014

CHEX Peterborough Algemene wedstrijdreglementen

moncler sale Ltd ChexPeterborough en Corus Entertainment Inc. en een externe sponsor (de ‘Wedstrijdsponsors’) elke gelieerde onderneming (zoals gedefinieerd in de Canada Business Corporations Act) van de wedstrijdsponsors (de ‘gelieerde ondernemingen’) en elk van hun werknemers, directeurs en functionarissen, en die van hun respectieve reclame- en promotiebureaus, alsmede diegenen met wie een van de voorgaande gedomicilieerd zijn (ongeacht of dit juridisch gerelateerd is of niet) komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd of winnen een prijs. moncler sale

moncler jassen heren Deelnemers die binnen 30 kalenderdagen na het begin van de Wedstrijd een prijs hebben gewonnen, komen niet in aanmerking voor deelname. Ongeacht de prijs die wordt gewonnen, wint geen enkele prijswinnaar een extra prijs, via online betwisting, meer dan één keer per 30 kalenderdagen. moncler jassen heren

Slechts één (1) inzending per persoon is toegestaan ​​voor een bepaalde Wedstrijd, tenzij anders aangegeven. Meerdere items worden weggegooid. Er wordt niet meer dan één (1) Hoofdprijs toegekend aan een persoon binnen een kalendermaand, behalve naar goeddunken van de Wedstrijdsponsors. Van deelnemers kan worden verlangd dat zij een geldig legitimatiebewijs tonen bij het claimen van een hoofdprijs, en deelnemers die deze voorwaarde overtreffen, kunnen worden gediskwalificeerd, naar eigen goeddunken van de wedstrijdsponsor Bepaalde inzendingen zijn onderworpen aan verificatie en worden ongeldig verklaard als ze worden gereproduceerd, vervalst, veranderd of op welke manier dan ook geknoeid.

4. DE GROTE PRIJZEN EN GROTE PRIJSWAARDEN

moncler jassen dames Grote prijzen kunnen, zonder beperking, cd’s, dvd’s, cadeaubonnen, sport-, concert- of filmtickets, boeken, pasjes voor lokale festivals en contant geld omvatten, naast andere prijzen. De geschatte winkelwaarde van elke hoofdprijs zal oplopen tot $ 200, afhankelijk van de wedstrijd. moncler jassen dames

moncler uitverkoop De voorwaarden waaronder cadeaubonnen / tickets / passen kunnen worden ingewisseld, worden beheerd door de individuele winkel monteur of serviceprovider. Noch Chex Peterboroughnor Corus Entertainment Inc. is verantwoordelijk voor het beheer of de naleving van de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de cadeaubonnen / tickets / passen. moncler uitverkoop

Beslissingen van de wedstrijd Sponsoren met betrekking tot prijzen zijn definitief en de hoofdprijzen moeten worden geaccepteerd als toegekend.

moncler jassen dames sale 5. DEADLINE VOOR HET CLAIMEN VAN GROTE PRIJZEN moncler jassen dames sale

moncler jas dames Winnaars van de Grote Prijs moeten de Moncler outlet sale Grand Prize claimen tegen de datum en het tijdstip zoals geadviseerd door de moncler herenjacks Contest Sponsors in verband met Moncler Jackets kopen de Wedstrijd (de ‘Deadline’). Als de hoofdprijswinnaar er niet in slaagt om de hoofdprijs te claimen of te informeren over zijn onvermogen om de hoofdprijs vóór de uiterste datum te claimen, kan van zijn of haar deelname worden verbeurd verklaard en kan een andere in aanmerking komende nieuwkomer worden gekozen, vast te stellen in De uitsluitende beoordeling van de Sponsor van de Wedstrijd. moncler jas dames

moncler nederland Alle bijkomende kosten en uitgaven die hier niet specifiek worden vermeld als onderdeel van de Hoofdprijsbeschrijving (de ‘Uitgaven’) vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Winnaars van de Grote Prijs (en / of de gast, indien van toepassing). De winnaars van de hoofdprijs (en / of de gast in voorkomend geval) zullen geen vergoeding vragen voor de onkosten van de Wedstrijd goedkope sponsors en / of de gelieerde ondernemingen. Alle Grand Prize-elementen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en in de plaats van een prijs van gelijke of hogere waarde, uitsluitend ter beoordeling van de Wedstrijdsponsors. moncler nederland

Kansen om te winnen hangen af ​​van het totale aantal in aanmerking komende boekingen dat gedurende de Wedstrijdperiode is ontvangen.

moncler jassen 8. GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES moncler jassen

moncler dames Geen van de Wedstrijdsponsors of hun Gelieerde Ondernemingen maakt enige vertegenwoordiging of biedt enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid van een Hoofdprijs. De winnaars van de grote prijzen begrijpen en erkennen dat ze geen vergoeding of rechtsgeldige of billijke remedie van de wedstrijdsponsors of de gelieerde ondernemingen kunnen nastreven, mocht een hoofdprijs niet geschikt zijn voor dit doel of op een of andere manier onbevredigend zijn voor een hoofdprijswinnaar. moncler dames

9. VERKLARING EN INTRODUCTIE VAN WINNAARS VOOR GROOT PRIJZEN

moncler heren Alvorens een hoofdprijs te winnen, moet elke geselecteerde deelnemer: moncler heren

(a) beantwoord correct, zonder hulp, een wiskundevraag met beperkte tijd voor het testen van vaardigheden, en

moncler jas dames sale (b) de geselecteerde nieuwkomer en zijn of haar gast (indien van toepassing) moeten elk een standaardformulier Declaration and Release of Liability ondertekenen dat bevestigt dat ze door deel te nemen aan de wedstrijd: moncler jas dames sale

hij of zij heeft gelezen, moncler outlet online heeft deze wedstrijdregels begrepen en geaccepteerd;

moncler outlet dat hij of zij begrijpt dat acceptatie van een hoofdprijs gevaar en / of blootstelling aan risico’s en gevaren van zowel door de mens gemaakte als natuurlijke goedkope oorsprong kan inhouden, hetzij voortkomend uit een te voorziene of onvoorzienbare menselijke fout en nalatigheid, en dat als gevolg daarvan, hij of zij kan schade lijden aan persoonlijke eigendommen, ernstig persoonlijk letsel, ziekte of zelfs de dood; moncler outlet

dat hij of zij desondanks vrijwillig en vrijwillig instemt en hierbij alle risico’s op persoonlijk letsel, ziekte, overlijden die voortvloeien uit of verband houdt met zijn of haar deelname aan de wedstrijd en het winnen van een hoofdprijs aanvaardt; en

dat hij of zij de wedstrijdsponsors, de gelieerde partners, de prijsaanbieders en al hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en hun respectieve reclame- en promotiebureaus (gezamenlijk de ‘vrijgaven’) vrijgeeft van en tegen iedereen aansprakelijkheid wegens enig letsel, schade of verlies aan een persoon (met inbegrip van overlijden) of eigendommen van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeien uit de acceptatie, het bezit, misbruik of moncler outlet gebruik van een hoofdprijs, of in verband met deelname aan deze Wedstrijd of een Wedstrijdgerelateerde activiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, financiële, wettelijke of morele verantwoordelijkheid of verlies of persoonlijk letsel, met inbegrip van overlijden of moncler outlet https://www.monclerjassenoutlet.nl goedkope schade aan of verlies van eigendommen die geleden of opgelopen zijn of ontstaan ​​zijn door deelname in de wedstrijd of het accepteren van een hoofdprijs, ongeacht of deze is opgelopen door een winnaar van de hoofdprijs, of door zijn of haar erfgenamen, beheerders, persoonlijke vertegenwoordigers of executeurs, en niettegenstaande dat dergelijke verwondingen of verliezen alleen of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door een handeling, nalatigheid, nalatigheid of grove nalatigheid van een of alle Release’s.

moncler jas outlet Releaseformulieren worden per e-mail naar potentiële winnaars gestuurd op het e-mailadres dat is vermeld op hun deelnameformulier. Hoofdprijzen worden alleen toegekend na (a) verificatie van het antwoord op de vaardigheidstestvraag en (b) terugkeer van de volledig uitgevoerde vrijgaveformulieren naar het e-mail- of faxnummer dat aan de hoofdprijswinnaars is verstrekt. Als u een ondertekend vrijgaveformulier niet retourneert zoals aangegeven door de wedstrijdsponsors, leidt dit tot diskwalificatie. Winnaars van de grote prijzen zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen en retourneren van ondertekende exemplaren van vrijgaveformulieren van hun gasten, indien van toepassing. moncler jas outlet

De hoofdprijzen en prijsgedeelten zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar, niet-restitueerbaar, hebben geen waarde voor contante afkoop en moeten worden geaccepteerd als toegekend zonder substituties. De Wedstrijdsponsors behouden zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om een ​​of andere reden een Grote Prijs of prijs met (een) prijs / prijzen van gelijke of hogere waarde te vervangenen / of aan te passen. Als een hoofdprijswinnaar niet in staat is de Grand Prize te claimen zoals toegekend, dan worden zijn / haar rechten op die hoofdprijs of prijsdeel verbeurd verklaard en kan een andere geschikte nieuwkomer worden gekozen, naar eigen goeddunken van de wedstrijdsponsors.

moncler jas heren sale Onder voorbehoud van toepasselijk recht, behouden de Wedstrijdsponsors zich het recht om de Wedstrijdreglementen, het beheer van de Wedstrijd en / of Hoofdprijzen geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te schorten, te beëindigen, te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, inclusief, als om welke reden dan ook, de Wedstrijd niet in staat is om te werken zoals gepland, hetzij als gevolg van technisch falen, knoeien, fraude, corruptie van de veiligheid of andere oorzaken buiten de controle van de Wedstrijdsponsors die corrumpeert, schaadt of de administratie, veiligheid, eerlijkheid aantast, integriteit of correct verloop van deze Wedstrijd. De Releasees zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens een deelnemer of winnaar of een persoon die via een dergelijke deelnemer of winnaar claimt dat hij een Hoofdprijs of een deel daarvan niet heeft geleverd, vanwege enige daden van God, enige actie, verordening, bestelling of verzoek van elke overheids- of semi-overheidsinstantie (ongeacht of de actie, regelgeving, bestelling of aanvraag ongeldig blijkt te zijn), uitval van apparatuur, bedreigde terroristische daden, terroristische acties, luchtaanval, stroomuitval, vijandelijke actie, aardbeving, vulkaanuitbarsting, tsunami, oorlog (al dan niet aangegeven), brand, overstroming, epidemie, explosie, ongewoon zwaar weer, orkaan, embargo, arbeidsconflict of staking (ongeacht of dit legaal of illegaal is), arbeids- of materiaaltekort, transportonderbreking van welke aard dan ook, vertraging van het werk, burgerlijke onlusten, oproer, oproer, ziekte van de uitvoerders, verwonding of overlijden, of elke andere oorzaak buiten de uitsluitendezeggenschap van de Releasees. moncler jas heren sale

Onder voorbehoud van de voorwaarden in artikel 14 hieronder, worden alle inzendingen het eigendom van de wedstrijdsponsors en hun reclame- en promotiebureaus. The Releasees aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, gestolen, vernietigde of anderszins onleesbare vermeldingen als gevolg van een storing of technisch defect van het telefoonnetwerk, online computersystemen van apparatuur, servers, toegangsleveranciers, software, slechte ontvangst, technische problemen, falen van een e-mail of inzending of om een ​​andere reden, ongeacht de oorzaak.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt elke deelnemer, inclusief elke hoofdwinnaar, in met het gebruik van zijn of haar naam, woonplaats, foto, stem, gelijkenis, afbeelding of enig ander aspect van zijn persoonlijkheid voor publiciteits- en programmeerdoeleinden, commercieel of anderszins, in alle media, voor altijd, gebruikt door de Wedstrijdsponsors, promotorsen hun reclame- en promotiebureaus, zonder enige betaling of compensatie. Deze toestemming zal ook worden opgenomen in het vrijgaveformulier dat de winnaars van de hoofdprijs ondertekenen, zoals hierboven uiteengezet.

2018 moncler 14. INSTEMMING MET INZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 2018 moncler

moncler outlet sale Door Moncler Sale Outlet die deelneemt aan de Wedstrijd en vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, stad, e-mailadres, telefoonnummers thuis en op kantoor (de ‘Registreergegevens’), verleent elke Deelnemer Contest toestemming aan de Wedstrijdsponsors het verzamelen en gebruiken van de Registreerderinformatie met als enig doel het beheren van de Wedstrijd en het selecteren van de Hoofdprijswinnaars. Tenzij toestemming is verleend door de deelnemer, zal er geen correspondentie plaatsvinden tussen de wedstrijdsponsors en de deelnemers, behalve in verband met de wedstrijd en, in het geval van dehoofdprijs winnaars, als gevolg van deelname aan de wedstrijd en het winnen van de hoofdprijzen moncler outlet sale.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *